เครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนี้ติดตั้ง ณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย

Service
Traffic Monitoring
Speed Test SP2
Speed Test NEdNet(local)
Monitor NOC
Monitor NEdNet
Monitor Pinger